Yönetim Hizmetleri Danışmanlığı

İşletmelere hem yönetim sistemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde kurulmasını hem de var olan sistemler üzerinde danışmanlık ve eğitim faaliyetlerimiz ile sürekli iyileştirme için gereken çözümleri sunmaktayız.
Yönetim sistemlerinin birbirine entegrasyonunu gerçekleştirerek , uygulamaların işletme bünyesinde daha rahat bir organizasyon ve planlama dahilinde yürütülmesini sağlamaktayız.

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini sağlar. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, düzenli ve herkesin bireysel sorumluluklarının farkında olduğu bir sistem oluşturulmasını sağlar. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önüne geçerek işletmeye verebileceği maddi ve manevi zararları engellemeyi sağlar.

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araç olarak,her türlü organizasyona , küçükten büyüğe, sanayiden hizmete,kamudan özel sektöre kadar uygulanabilen bir yönetim sistemidir ve işletmelere daha geniş Pazar fırsatları , artan müşteri memnuniyeti ile artan müşteri sadakati sağlar.

Ürün veya hizmetlerinizin yüksek kalite göstergesini kanıtlamanızı ve uluslar arası platformda yer edinmenizi sağlar.

ISO 14001

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, hem çevre mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmenizi hem de artan müşteri ve toplum taleplerini karşılayarak i işletme prestijinin önemini vurgular.

ISO 27001

SO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Dünyanın neresinden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir.

ISO 22000

22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi ürünlerin güvenli şekilde üretildiğini ve insanlara sunulduğunu kanıtlamaktadır. Sağlıklı şekilde beslenmek ve gıda açısından en ufak bir sorun yaşamak istemeyenler için bu belgenin varlığı söz konusudur. Günümüzde üreticiler, işleyiciler ve taşıyıcılar, pek çok kurum ve kuruluşlar çeşitli yöntem ve yaklaşımlar geliştirmektedir. Eski yaklaşımlardaki gıda güvenliği yaklaşımları geniş kapsamlı olmamakla beraber genellikle son ürünlere yapılan değerlendirmeler ile sonuçlanmaktadır. Ancak bu durumda tam olarak bir güvenlik ya da hassasiyetine sağlanması mümkün olmadığından kesinlikle bu sistem ve belge gibi uluslararası olan belgeye ihtiyaç duyulur

ISO 22301

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi standardı; Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sürecidir. Bu sistemin temel amacı işletmenin olağanüstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi´nin bazı faydaları:

İş Sürekliliği Sağlama

ISO 22301 Belgesi, iş sürekliliği yönetim sistemini belgeleyerek şirketinize kriz durumlarında faaliyetlerinizi sürdürme yeteneği kazandırır. Bu da müşterilere ve paydaşlara güvence verir ve şirketinizi diğerlerinden ayırır.

Risklerin Azaltılması

Belge, iş sürekliliği planlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını gerektirir. Bu da şirketinizin potansiyel riskleri tanımasına ve azaltmasına yardımcı olur. Risklerin önceden belirlenmesi, kriz durumlarında hızlı ve etkili bir tepki vermenizi sağlar.

Müşteri Güveni ve İtibar

ISO 22301 Belgesi, müşterilere iş sürekliliği konusunda güvence sağlar. Bir müşteri, iş sürekliliği konusunda endişelenmek istemez ve sizi tercih ederken bu belgeyi göz önünde bulundurabilir. Belge, işletmenizin profesyonelliğini ve güvenilirliğini kanıtlar.

Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk

ISO 22301 Belgesi, iş sürekliliği yönetim sistemini standartlara uygun bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Bu da yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Belge, hükümet düzenlemelerine ve endüstri standartlarına uymanızı destekler.

ISO 20000

ISO 20000´in öncelikli amaçları işletmenin maliyetlerinin azaltılması ve erişilebilirliğin arttırılmasıdır. Firmaların sektör içindeki kapasitesini arttırabilmek ve iş gücünde geliştirmelere açık olduğunu istemesi doğal olandır ve bu belge ile bunların artış eğilimi içerisine girmesi sağlanmaktadır. Bilişim teknolojileri firmalarının kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.  Bilgi teknolojileri hizmetleri yönetimi standardında firmaların hizmetlerinin çalışır durumda kalması, maliyetlerinin en aza indirilmesi ve riskleri önceden bilerek adım atması sağlanır.

ISO 10002

ISO 10002, müşteri memnuniyeti yönetimi konusunda uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşların müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele almasını ve müşteri memnuniyetini artırmak için bir çerçeve sunar. ISO 10002´nin temel amacı, kuruluşların müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemesini teşvik etmektir.

ISO 10002´nin birkaç ana unsuru vardır. Bunlardan ilki, müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde toplanması ve yönetilmesidir. Standart, kuruluşlara müşteri şikayetlerini kaydetme, analiz etme, yanıtlama ve çözümleme süreçlerini geliştirme yöntemleri sunar. Bu sayede kuruluşlar, müşteri geri bildirimlerini bir fırsat olarak değerlendirebilir ve sürekli iyileştirmeler yapabilir.

ISO 10002, müşteri şikayetlerinin gizliliğini ve tarafsızlığını koruma konusunda da yönergeler sunar. Müşteriler, şikayetlerini güvenli bir şekilde iletebilir ve kuruluşlar, bu şikayetleri adil ve tarafsız bir şekilde ele almalıdır. Bu da müşterilerin güvenini sağlar ve kuruluşların itibarını artırır.

Bir diğer önemli unsur ise müşterilere yanıt süreçleridir. ISO 10002, kuruluşların müşteri şikayetlerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini teşvik eder. Müşterilere şikayetlerinin alındığına dair geri bildirimler sağlanmalı ve şikayetler mümkün olan en kısa sürede çözülmelidir. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri sadakatini güçlendirir

ISO 50001

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 13485

ISO 13485, tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş,  uluslar arası bir standarttır. Tıbbi cihaz üreticileri için  mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve olası müşteri şikâyetleri sonucunda açılacak davalara karşı yasal bir güvence oluşturmaya yönelik oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

HİZMET TALEP FORMU

    1. YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETLERİMİZ

    ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi KurulmasıISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi KurulmasıISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi KurulmasıISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi KurulmasıEntegre Sistemlerin (ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001) Periyodik DenetimiISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim SistemiISO 22301 ISO Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim SistemiISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim SistemiISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim SistemiISO 50001 Enerji Yönetim SistemiISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi

    Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz