İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince “ İş Güvenliği ” adı altında yapılmakta olan bir denetim türü olup, Yapılan teftişlerde, işyerinin sağlık ve güvenlik şartlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının tespiti ve muhtemel risklerin değerlendirilebilmesi açısından işyerinin konumu yeri üretim yöntem ve şekilleri, prosesler ve kullanılan teknolojinin özellikleri de göz önünde bulundurularak, yapılır.

Denetimde;

6331 Sayılı Yasa uyarınca çıkartılmış İlgili Yönetmelikler çerçevesinde Firmaların;

  1. Mevzuattan kaynaklanan önlem alma ve alınan önlemlere uyulup uyulmadığını
  2. Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,
  3. Alınması gerekli tedbirler,
  4. Yasa hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmenin yeterliliği,
  5. Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği Eğitimlerini verme yükümlülüklerinin yerine getirip getirilmediği,
  6. İşyerinde daha önce meydana gelmiş olan iş kazalarının meydana geliş sebepleri ile ilgili olarak düzeltici faaliyetlerin başlatılıp başlatılmadığı,
  7. Dışarıdan alınan OSGB Hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin yeterliliği, Hizmet Firmasının Yükümlülüklerini karşılamada yetkinlik ve yeterliliği, yapılan sözleşmeye uygun hizmet verilip verilmediği,
  8. İç bünyede oluşturulmuş İSGB Hizmet Birimlerinin Mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı
  9. Kaza Raporlamaları, Ramak Kala Raporlamaları,
  10. Risk Değerlendirme Çalışmalarının yapılış ve çalışma yönteminin uygun olup olmadığı, Risk Değerlendirme Raporların firma faaliyetlerini yansıtıp yansıtmadığına Bakılır.