İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

DETAM, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte” belirtilmiş ödevleri yerine getirmek üzere işyerinde fiili olarak görev yapacak, İş güvenliği uzmanı/ uzmanları görevlendirecektir.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ YAPMAK

DETAM görevlendirmiş olduğu İSG Uzmanları aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri yapacaktır.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması organizasyonunu ve uygulanması hususunda işverene önerilerde bulunmak. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene öneri ve tavsiyelerde bulunmak.
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 •  İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve varsa işyerinde kurulu İş Güvenliği Kurulu ile birlikte takibini ve revizyonlarını yapmak/yaptırmak.

ÇALIŞMA ORTAMIN GÖZETİMİ

 • Çalışma ortamı gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gerekenperiyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, akredite kuruluşlar aracılığıyla yaptırmak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, Tatbikatları yaptırmak.
 • İş Kazalarının önlenmesi hususunda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek,
 • Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri irdelenerek yapılacak uygulamalar işverenin onayına sunulacak ve uygulama periyodik olarak kontrol edilecektir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimat, prosedür ve çalışma izin belgeleri hazırlanarak işverenin onayına sunulacak ve periyodik olarak kontrolleri sağlanacaktır.

EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT İŞLEMLERİ

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek “Risk Analizi” çerçevesinde planlanmasını yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamaları aşağıdaki plan çerçevesinde kontrol etmektir.
 • Eğitim Katılımcı sayısı yönetimle birlikte kararlaştırılacaktır.
 • Eğitimler görevli uzmanlar tarafından powerpoint gösterileri, animasyon filmler, iş kazaları görüntüleri ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilecektir.
 • Eğitime katılan tüm personele Temel eğitim Konuları ile ilgili “Katılım Sertifikası” verilecektir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.)
 • Eğitimlerin ardından yapılacak olan sınav sonucunda eğitim etkinliği değerlendirme formları hazırlanacaktır.
 • Eğitimin içeriği risk analizinden sonra şekillendirilecektir.

1996 Yılından bu yada tecrübe ve bilgimizden yararlanmak için bizlere ulaşın…

Hizmet Talep Formu

  1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETİ

  Uzmanlık Sınıfı

  A Sınıfı İş Güvenliği UzmanB Sınıfı İş Güvenliği UzmanC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

  İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi

  Tam Süreli UzmanKısmi Süreli Günlük UzmanKısmi Süreli Saatlik Uzman

  Çalışma Aralığı

  Hafta İçi UzmanHafta Sonu Uzman

  Cinsiyet Tercihi

  Kadın UzmanErkek Uzman

  4. KKD SATIŞ

  Trafik ÜrünleriÇevre Koruma Ürünleriİş ElbiseleriYüksekte Çalışma ÜrünleriKoruma ÜrünleriSağlık Ürünleri

  5. KKD Tercihi

  KKD İşveren Tarafından KarşılanacaktırKKD Detam Tarafından Karşılanacaktır

  Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz