Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması çalışma hayatının öncelikli şartı haline gelmiştir. Bu amaca yönelik çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile risk değerlendirmesi çalışmaları zorunlu hale getirilmiş, tehlikelerin önceden belirlenmesi ve risklerin tespit edilip, işyerlerinde genel bir önleme politikası geliştirilerek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte önem kazanan bir diğer unsur “güvenlik” unsuru olmuştur.
Sanayinin bütün dallarında önemi giderek artan iş güvenliği konusu,sistemlerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımları sırasında alınması gereken önlemlerin geliştirilerek çalışanların ve işletmelerin korunması için yapılan çalışmaların artmasını da beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmalar, enerji sektöründe meydana gelen iş kazalarının büyük bir bölümünün yüksekten düşme ve elektrik çarpması kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksekte güvenli çalışmanın sağlanması ve elektrik çarpmasına karşı alınacak önlemler iş kazalarının azaltılabilmesi anlamında büyük önem taşımaktadır. Bilgi eksikliği, personel görevlendirmede yapılan hatalar, iş güvenliği tedbirlerindeki yetersizlikler, tasarım hataları, uygun olmayan kişisel koruyucu donanım kullanımı, kontrol ve bakım programlarının yetersizliği, ödüllendirme sistemlerindeki hatalar, iş güvenliği açısından uygun olmayan çalışma yöntemlerinin kullanılması gibi etkenler yüksekten düşme nedenlerinden bazılarıdır. Sanayileşme ile birlikte artan enerji ihtiyacı neticesinde elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin de kapasiteleri artırılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir neticesi olarak güvenlik ihtiyacı da giderek artmaktadır. Kaldırma ve İletme ekipmanlarında görülen yeterli – yetersiz ve olumlu- olumsuz durumların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi bu KALDIRMA PLANININ esas konusunu oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bazı yönetmelikler konu ile ilişkilidir. 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Çalışma hayatına düzenlemeler getiren böyle bir kanunun yürürlüğe girmesi işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ nın yayınları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün yayınları da kaldırma ve iletme ekipmanlarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine rehberlik edecek çalışmalar arasında bulunmaktadır. Çalışma hayatında büyük kolaylıklar kaldırma ve iletme ekipmanları, iş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken faaliyetlerin yerine getirilmemesi durumunda önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, başka noktalara taşınacak yüklerin kaldırılması sırasında doğru ekipmanın kullanılması ve insan, yük ve çevre açısından uygun nitelikte olması büyük önem taşımaktadır.

Kaldırma planı sonrası ve öncesi  çalışma metodolojisi hazırlanması  , ve güvenli  kaldırma ve taşıma planı eğitimi verilmektedir.

Kaldırma ve Taşıma  Planı Hazırlanması Süreçleri

  • Firma saha ziyareti ve durum tespiti
  • Güvenli kaldırma ve taşıma planı yapılacak ekipmanların kontrolleri,
  • Uygun ve güvenli metodolojilerin belirlenmesi
  • Metodolojiye uygun TS-EN standartlarında belirtilen kaldırma ve taşıma yapılacak ekipmana uygun araç ve gereçlerin belirlenmesi
  • Çalışma metodolojisine uygun talimat hazırlayarak kaldırma planı için her donanım için hesaplamaların yapılması.
  • Yapılan çalışmaların birleştirilmesi, onaya sunulması basım ve rapor halinde sunulması.
  • Kaldırma planı ile ilgili 4 saatlik eğitim.

ÇALIŞMALARIMIZDAN BAZI GÖRSELLER