AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu dahil tüm çalışma alanlarında 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren İş güvenliği uzmanı ve ,iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlıyor.

Çalışma alanlarınızda iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için 24 yıllık tecrübemiz ; gerekli bilgi ve donanıma sahip profesyonel kadromuzla sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

HİZMET KAPSAMIMIZDA NELER VAR ?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME

DETAM, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte” belirtilmiş ödevleri yerine getirmek üzere işyerinde fiili olarak görev yapacak, İş güvenliği uzmanı/ uzmanları görevlendirecektir.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ YAPMAK

DETAM görevlendirmiş olduğu İSG Uzmanları aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri yapacaktır.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması organizasyonunu ve uygulanması hususunda işverene önerilerde bulunmak. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene öneri ve tavsiyelerde bulunmak.
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 •  İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve varsa işyerinde kurulu İş Güvenliği Kurulu ile birlikte takibini ve revizyonlarını yapmak/yaptırmak.

ÇALIŞMA ORTAMIN GÖZETİMİ

 • Çalışma ortamı gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gerekenperiyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, akredite kuruluşlar aracılığıyla yaptırmak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, Tatbikatları yaptırmak.
 • İş Kazalarının önlenmesi hususunda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek,
 • Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri irdelenerek yapılacak uygulamalar işverenin onayına sunulacak ve uygulama periyodik olarak kontrol edilecektir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimat, prosedür ve çalışma izin belgeleri hazırlanarak işverenin onayına sunulacak ve periyodik olarak kontrolleri sağlanacaktır.

EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT İŞLEMLERİ

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek “Risk Analizi” çerçevesinde planlanmasını yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamaları aşağıdaki plan çerçevesinde kontrol etmektir.
 • Eğitim Katılımcı sayısı yönetimle birlikte kararlaştırılacaktır.
 • Eğitimler görevli uzmanlar tarafından powerpoint gösterileri, animasyon filmler, iş kazaları görüntüleri ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilecektir.
 • Eğitime katılan tüm personele Temel eğitim Konuları ile ilgili “Katılım Sertifikası” verilecektir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.)
 • Eğitimlerin ardından yapılacak olan sınav sonucunda eğitim etkinliği değerlendirme formları hazırlanacaktır.
 • Eğitimin içeriği risk analizinden sonra şekillendirilecektir.

İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRME

DETAM İşyerinde İşyeri Hekimliği Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimlik Belgesine Sahip bir hekimi görevlendirecektir. Hekim Belirlenmiş olan yasal süre üzerinden taraflarca belirlenmiş günler içerisinde aşağıdaki çalışmaları yürütecektir.

 • İşyeri Hekimi esasları mevzuatta belirlendiği şekilde çalışmalarını yürütecektir,
 • Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • Bulunması halinde Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 • İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak,
 • İşçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 • İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla iş bu yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
 • Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
 • Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
 • Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve işbu sözleşme ekinde yer alan örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
 • İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
 • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
 • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. Bu eğitimlerin yapılmasını ve sertifikalandırılmasını sağlamak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRMEK

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri Kapsamında Detam olarak personellerimizi Müşterilerimizin taleplerine ilişkin olarak kısmi zamanlı ve tam zamanlı olarak görevlendirmekteyiz. Bu çerçevede Görevlendireceğimiz personelimizin görevleri;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,

RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASI

√Covid19 Acil Durum Planlaması ve Risk Analizi

√Pandemik Covid-19’un Bulaş Özellikleri

√Korunma ve Kontrol Önlemleri

√Uygulamaya Yönelik Önlemler

√Eğitim

√Atık Yönetimi

√Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları

√Temizlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları

Teklif İçin Lütfen Bilgileri Doldurunuz

  1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

  A Sınıfı İş Güvenliği UzmanB Sınıfı İş Güvenliği UzmanC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

  2.İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

  İşyeri Hekimi (Kısmi Zamanlı)İşyeri Hekimi (Tam Zamanlı)

  3.DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

  Diğer Sağlık Personeli (Kısmi Zamanlı)Diğer Sağlık Personeli (Tam Zamanlı)

  4.RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI HİZMETLERİ

  Risk Analizi HazırlanmasıAcil Durum Planı Hazırlanması

  Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz