Yargı Kararları Çerçevesinde İş Hukukunda İşveren Hakları Eğitimi

Amaç:

Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunmasıdır.

Hedef Kitle:

 • En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında İnsan Kaynakları bölümlerinde çalışmak,
 • Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) Lisans, (Çalışma Ekonomisi – işletme )programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel Eğitim Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışanlar,
 • İşletme ve işyeri İnsan Kaynakları departmanında çalışanlar,
 • İSG Uzman Adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı İnsan Kaynakları Eğitimi veren eğiticiler,
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları,
 • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları, İnsan Kaynakları yöneticileri

Eğitimin İçeriği:

 1. İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?
 2. Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
 3. Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.
 4. Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:
 5. Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 6. Gizlilik Sözleşmesi
 7. Eğitim Taahhüdü
 8. Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?
 9. İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler
 10. Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması
 11. Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri
 12. Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?
 13. Esaslı değişiklik teşkil eden haller
 14. Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler
 15. İlgili süreler
 16. İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
  1. İstifa
  2. Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?
  3. Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?
  4. Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih
 17. İşyerinde duygusal taciz (mobbing)
  1. Mobbing tanımı
  2. Mobbing’in yasal dayanakları
  3. Mobbing çeşitleri
  4. İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler
 18. Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?
  1. İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)
  2. İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
  3. İş hukukunda performans değerlendirmesi
  4. Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:
  5. Savunma istemleri
  6. Yazılı ihtar
  7. Ücret kesme cezası
  8. Fesih bildirimi usulleri
  9. Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler
 19. İşverenin işlet mesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi
 20. İşe iade davasının muhtemel sonuçları
  1. Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
  2. İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar
 21. Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:
  1. Kıdem tazminatı
  2. İhbar tazminatları
  3. Yıllık izin ücreti
  4. Boşta geçen süre ücreti
  5. İşe başlatmama tazminatı
 22. Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:
 23. İş başvuruları
 24. İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
 25. İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

Eğitimin Kazandıracağı Yetkinlikler:

Eğitim katılımcılara, Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında işyerinde istihdam edilen personel ile ilgili süreçlerin, şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, eğitim ile alınacak bilgiler bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunmasıdır.