27.06.2020 27 Hazran 2020 CUMARTESİ
https://www.resmgazete.gov.tr/eskler/2020/06/20200627-2.htm 1/1
27 Haziran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31168
YÖNETMELİK
Sanay ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler le İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’n 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının
(c) ve (ç) bentler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Sadece yakıt gazının kaza eser sızıntısı sonucunda muhtemel patlayıcı ortamların nadiren oluşabileceği ev
ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılması amaçlanan ürünler,
ç) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirlmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dar Kanunun 4 üncü ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesnin 385 ve 388 inc
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentler aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Sanay ve Teknoloji Bakanlığını,”
“d) CE işaret: İmalatçının, ürünün CE işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına
uygun olduğunu beyan ettiği işaret,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “(Üretim)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi
“Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 1.0.5. numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.0.5. İşaretleme
Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari ayrıntılara sahip biçimde, okunaklı ve silinmeyecek bir
şekilde işaretlenmelidir:
– İmalatçının adı ve adres, kayıtlı ticari unvanı veya tescilli ticari markası,
– CE işareti (“CE” İşaret Yönetmeliği Ek-1’e bakınız.),
– Seri veya tip gösterimler,
– Varsa, parti veya ser numarası,
– İmal yılı,
– Patlamaya karşı korunma özel işaretin ( ) takiben teçhizat grup ve kategorisinin simgesini,
– II. Grup teçhizat için, “G” harf (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili),
ve/veya
– “D” harf (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).
Ayrıca, gerekli olması durumunda, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler de yukarıdaki teçhizat ve
koruyucu sistemler üzerine işaretlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmelikte yer alan “üretici” ibareler “imalatçı” olarak, “Üretici” ibareler “İmalatçı”
olarak, “üreticinin” ibareler “imalatçının” olarak, “Üreticinin” ibareler “İmalatçının” olarak, “üretim” ibareler
“imalat” olarak, “Üretim” ibareleri “İmalat” olarak, “Üretimin” ibareleri “İmalatın” olarak, “üretimin” ibaresi
“imalatın” olarak, “Ekonomi Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” olarak ve “Ekonomi Bakanlığına” ibaresi
“Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerin Sanay ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarh Sayısı
30/6/2016 29758

1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

A Sınıfı İş Güvenliği UzmanB Sınıfı İş Güvenliği UzmanC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2.İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi (Kısmi Zamanlı)İşyeri Hekimi (Tam Zamanlı)

3.DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Diğer Sağlık Personeli (Kısmi Zamanlı)Diğer Sağlık Personeli (Tam Zamanlı)

4.RİSK ANALİZİ VE ACİL DURUM PLANI HİZMETLERİ

Risk Analizi HazırlanmasıAcil Durum Planı Hazırlanması

Varsa İletmek İstediğiniz Notunuz