İş Kazası Olmayan İşyerlerine Prim Teşviki Başlıyor!

İş kazaları çalışma hayatında istenmeyen sonuçlar meydana getirmekte ve çoğu zaman ölüm ve uzuv kaybı niteliğinde yaralanmalar ile kendini göstermektedir. Bu durum, çalışanın kendi hayatı kadar ailesini de önemli ölçüde etkilemektedir.

Ancak son yıllarda bu konuda farkındalığı oluşturma adına büyük bir aşama kaydedilmiş ve başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere birçok yasal düzenleme yapılmıştır.

Yapılan yasal düzenlemeler, genel anlamda iş kazalarını önleyici, işverenin ve çalışanın uyacağı yükümlülükleri içermekle birlikte işverene önleyici tedbirleri alması hususunda daha cazip hale getirme amaçlı teşvikler sağlamaktadır.

Bu teşviklerden biri de 6645 sayılı kanun ile birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek-4 maddesi eklenerek getirilen teşvik düzenlemesidir.

Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

Söz konusu kanunda yer alan düzenlemeye göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri, bu teşvikten yararlanabilecektir. Buna göre;

  • İşyeri çok tehlikeli sınıfta yer alan,
  • 10’dan fazla çalışanı (en az 11 çalışanı) olan,
  • Son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen,

İşyerlerinde 3 yıl süreyle işsizlik sigortası işveren payı %1 olarak hesap edilecektir. Ayrıca Türkiye genelinde birden fazla çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin çalışan sayısı tespitinde, 5510 sayılı yasa gereği 4/a kapsamında (SSK’lı) toplam çalışan sayısı esas alınacaktır.

Yararlanma Süresi Ve Teşvik Miktarı Ne Kadardır?

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri, teşvikten takip eden takvim yılından itibaren 3 yıl süreyle yararlanabilecektir.

Söz konusu teşviki düzenleyen madde 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte bu tarihten itibaren 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri, takip eden takvim yılı olan 2019 yılı ocak ayından itibaren yararlanabileceklerdir.

Teşvikten yararlanmayan işveren, sigortalının prime esas kazancı üzerinden (aylık brüt ücreti üzerinden) %2 işveren payı ve %1 sigortalı payı olmak üzere toplam %3 oranında işsizlik sigortası primi ödemektedir. Ancak teşvikten yararlandığı süre boyunca %1 işveren payı ve %1 sigortalı payı olmak üzere toplam %2 oranında işsizlik sigortası primi ödeyecektir. Örneğin 11 çalışanın her birinin 2400 TL brüt ücret aldığı işyerinde, işveren teşvikten yararlanmadığı takdirde, aylık toplam 792 TL işsizlik sigortası primi öderken bu miktar, teşvikten yararlandığı takdirde 528 TL olacaktır.

İşyerinde İş Kazası Olursa Teşvik Sona Erer!

İşyerinde, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde, takip eden aydan itibaren teşvik uygulaması sona erecek, ancak şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde teşvikten tekrar yararlanabileceklerdir.

İş Kazasını Bildirmeyen İşveren Hakkında Yaptırım Uygulanacak!

Belirtilen iş kazalarını bildirmeyen teşvikten yararlanan işverenler, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecek ve 5 yıl süreyle bu teşvikten yararlanamayacaktır. Yine haklarında yasaklama kararı verilenin şahıs şirketi olması durumunda şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması halinde yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında, bu hüküm uygulanacaktır. Ayrıca yasaklama kararı verilenin şahıs şirketine ortak olması halinde şirket hakkında, sermaye şirketine ortak olması halinde ise yarısından fazlasına sahip olması kaydıyla yine bu şirket hakkında da bu hükümler uygulanacaktır.

İşyerinin Hangi Tehlike Sınıfına Girdiği Nasıl Öğrenilebilir?

26/12/2012 tarih 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ” ekinde yer alan listeden NACE kod numarasıyla birlikte işverenler, işyerinin “çok tehlikeli” sınıfta olup olmadığını öğrenebilirler.