Diğer Acil Durum Eğitimleri

Eğitimin Amacı :

Afet ve Acil Durum Eğitiminin amacı, kuruluş içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek acil durum veya afetlerde gereken müdahalenin yapılması, durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, meydana gelen afet durumlarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi, personelin sorumluluklarının öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitimin Hedefleri :

Afet ve Acil Durum Eğitimimi ile beklenmedik afet ve acil durumlarda çalışanlarınızın bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, can ve mal kayıplarının asgari düzeyde olması hedeflenmektedir.

Eğitimin Mevzuattaki Yeri :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı (15. Maddesi)

“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.

19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.