Detam İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Mühendislik Laboratuvar Sağlık Eğitim Blog

Blog

Blog2020-04-07T18:30:05+03:00

Şantiyede Kimlere Meslek Eğitimi Aldırmak Zorunluluğu Bulunmaktadır?

Mart 17th, 2020|

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik uyarınca;  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları ve aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur.

Mesleki Eğitim Nedir?

Mart 17th, 2020|

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte” mesleki eğitim aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. “Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel [...]

Sağlık Ölçümleri Ve İşe Giriş Muayeneleri İle İlgili Yasal Gereklilikler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Yasal mevzuata göre, çalışanların işe girişlerinde sağlık muayenelerinin işyeri hekimi tarafından yapılması zorunludur ve işe girişte iş uygun oldukları iş yeri hekimi tarafından belgelenmeyenler yapı işlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını gereklidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Zorunlu Eğitimleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Zorunlu Eğitim Konuları üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş yeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk [...]

Eğitimler Nasıl Ve Kimler Tarafından Belgelendirilecektir?

Mart 17th, 2020|

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

Eğitim Verebilecek Kişi Ve Kuruluşlar Kimlerdir?

Mart 17th, 2020|

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından uzmanlık alanları dikkate [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimin Temel Prensipleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir? Yapı Sektöründe Bu Eğitimler En Az Kaç Saat Olarak Verilir?

Mart 17th, 2020|

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e” göre; iş güvenliği eğitimini tamamlamamış çalışanlar işe başlatılamaz. Verilecek eğitim konuları çok tehlikeli bir iş kolu olan yapı işlerinde 16 konu başlığı altında toplanmıştır. Bu eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yıllık 16 saattir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Koordinasyonu Nedir?

Mart 17th, 2020|

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunma çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulun Yükümlülüğü Var mıdır?

Mart 17th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yükümlülükleri aşağıda ki başlıklar altında toplanır. Yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle iş yerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar, [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Nasıl Çalışır?

Mart 17th, 2020|

Kurul aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. (Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. (Gündem, sorunların [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;   Sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna Eğitim Aldırma Zorunluluğu Var Mıdır?

Mart 17th, 2020|

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda görev alacak olan, Kurul üye ve yedeklerine, İşveren tarafından, aşağıda yer alan, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, eğitim aldırılması zorunludur. Kurulun görev ve yetkileri, İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, İletişim teknikleri, Acil durum önlemleri, Meslek [...]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Nedir? Kimlerden Oluşur?

Mart 17th, 2020|

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve [...]

Yapı Alanında Diğer Üçüncü Kişilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Yapı alanında zaman zaman Asıl İşveren ve Alt işveren dışında kalan ve Tedarikçi olarak tanımlanan kişilerde görev alabilmektedir. Mevzuatımızda kendi nam ve hesabına çalışanlar olarak tanımlanan bu kişiler, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate almak zorundadırlar.

Çalışan Temsilcisi Ve Destek Elemanı Nedir? Kimler Arasından Seçilir? Görevleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan İş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurularak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama [...]

Çalışanların İş Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

İş yerinde Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler. Çalışanların, işveren/İşveren vekili tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli [...]

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Ne Demektir?

Mart 17th, 2020|

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların, yakın tehlike karşısında gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınması demektir.Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışan yakın tehlikenin söz konusu olması halinde kurula, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. [...]

Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları Kim Tarafından Hazırlanacaktır?

Mart 17th, 2020|

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin iş yerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür.

Acil Durum Dokümantasyonunda Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?

Mart 17th, 2020|

Hazırlanacak olan Acil durum planının   asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde bilgileri içermesi gerekir. İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı, Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, Belirlenen acil durumlar. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren [...]

Acil Durumlar Nasıl Belirlenir?

Mart 17th, 2020|

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c)İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimal

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Mart 17th, 2020|

İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Eylem Planı denir. Proje Sorumlusu, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip [...]

Asıl İşveren Ve Alt İşverenin Aynı İşyerinde Bulunduğu Durumlarda, Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?

Mart 17th, 2020|

Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. c) Asıl işveren, alt [...]