ISG6331

Profesyonel yazılım kadrosu ile iş güvenliği bilgi birikimimizin ortaya koymuş olduğu ISG6331 İş Güvenliği Yazılım Portalı artık yasal süreç takibinde sizin en yakın yardımcınız….

Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasada yapılan düzenlemenin işverenlerimizi SGK mevzuatı yönünden ilgilendiren hükümleri ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır:

1) Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları” başlıklı 7 nci maddesine göre;

2018 / Mart ve önceki aylara ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a)Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

  1. b) Daha önce ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi,
  2. c) SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi,

asılları ile bu borçlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2) 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerden dolayı SGK tarafından resen tahakkuk ettirilen ve borçluya tebliğ edildiği hâlde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan (eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan) sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3) 18.05.2018 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

4) Yukarıda belirtilen borçların; asıllarının 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, faizlerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.

5) 5510 sayılı Kanunun 4 (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, bu borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını daha önce taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

7) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, daha önce tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanların 18.05.2018 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş (durdurulmuş) sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanun hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilecektir. Neticede, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmekte, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla kendisine faizsiz olarak iade edilecektir.

 

Eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

1) 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için 2018/Temmuz ayının sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilikten kaynaklanan borç tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2) 18.05.2018 tarihinden önce tebliğ edilen ve bu tarih itibarıyla kesinleşmemiş bulunan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3) 31/3/2018 tarihinden önce yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından 18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak idari para cezasının %50’sinin, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla idari para cezasının kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

4) Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

5) Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecektir.

 

Diğer hükümler

1) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

  1. a) Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018 tarihine kadar) Kuruma başvuruda bulunmaları,

b)Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan (Ağustos ayından) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

2) Yukarıda belirtilen borçlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. (Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır)

3) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

– Altı eşit taksit için (1,045),

– Dokuz eşit taksit için (1,083),

– On iki eşit taksit için (1,105),

– On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. (Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir)

4) Bu Kanuna göre ödenecek borçlarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilebilecektir.

5) Daha önce emekli olduğu halde 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamına tabi olarak çalışması nedeniyle SGDP borcu bulunanların bu borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

        Hadi EYCE

        SGK Uzm..

Yönetim Kurul Başkanımız Sn. İbrahim OĞUR tarafından hazırlanan makale 2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi için kabul edildi.

İLGİLİ kabul14092017-1
uzma

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimlerimiz Başladı

Detaylı Bilgi İçin :  444 6 596 | detam@detam.com.tr

Sizlerin bizlere daha rahat ulaşabilmesi , hakkımızda daha fazla bilgi edinebilmesi için Web Sayfamızın arayüzü değişmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye’nin lider firması olan DETAM Grup bünyesi altında faaliyetlerini yürüten Seçim İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Karabük’de açmış olduğu Ortak Sağlık Güvenlik (OSGB) ile Karabük ve komşu illerinde (Bolu, Zonguldak, Çankırı, Kastamonu, Bartın) kaliteli hizmeti yaymaya devam ediyor.

Basit Hizmet Laboratuvarları; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca; “OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet […]

Daha Fazla Oku

Basit Hizmet Laboratuvarı OSGB bünyesinde Basit Hizmet Laboratuvarı kurulabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki alınmış OSGB sınırları içerisinde oluşturulacak olan fiziki olarak kullanılmayan alanlarda yönetmelikte belirtilen belirli ölçülerin sağlanması gerekmektedir. Fiziki olarak oluşturulmuş olan laboratuvar alanı içerisinde kullanılacak olan tüm cihazların belgeleri (fatura, kalibrasyon,marka model) laboratuvarda görevli sağlık personellerin diploma vs […]

Daha Fazla Oku

ZAMAN AŞAMI SÜRESİ 10 YILDAN 5 YILI İNDİRİLMİŞTİR. 12.10.2017 Tarihinde kabul edilmiş olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirmiş olan yeniliklerden birisi de ZAMAN AŞAMI SÜRELERİ ile ilgilidir. Kanunun 15. Maddesi ile 4857 Sayılı Kanunun Ek 3. Madde Eklenmiş bu madde ile aşağıdaki hususlarda zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak düzenlenmiştir. Kıdem Tazminatı davaları […]

Daha Fazla Oku

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  GETİRİLEN YENİLİKLER 12.10.2017 Tarihinde TBMM Tarafından kabul edilmiş olan 7036 Sayılı “ İş Mahkemeleri Kanunu”  İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmiş olan İş Mahkemeleri Kanunu, Kuruluş, Yapılanma ve Çalışma Koşulları ile ilgili husususlar yanında, İş Mahkemelerine başvurucak İşçiler için bir dizi yenilikler […]

Daha Fazla Oku

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  Kanun No. 7036                                                                                              Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı […]

Daha Fazla Oku

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI   6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı […]

Daha Fazla Oku

 Asgari Ücret Desteği ve Tüm Prim Teşvikleri  I- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ : A-  2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda; 2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan; Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar, 2016 yılında ilk kez dosya açılan […]

Daha Fazla Oku

İş sağlığı ve güvenliği anlamında ülkemiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ciddi bir adım atmış ve bu durum 2012 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu’na konu olmuştur. Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı sonucu günde ortalama 4 kişi hayatını kaybetmekte, 9 kişi de yaklaşık 10 milyon kişiyi bulan sakatlar ordusuna dâhil olmaktadır. […]

Daha Fazla Oku

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bilindiği üzere, Turizm sektörü geleneksel tarımsal üretimin gerilediği çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de en önemli endüstri konumundadır.  Turizm sektörü, dünyadaki genel ekonomik durgunluğa ve ülkemizde meydana gelen son Terörizm ve Rusya engellerine rağmen büyüyen ve istihdam alanı sürekli olarak artan bir sektör konumundadır. Turizm sektöründeki bu […]

Daha Fazla Oku

FAZLA ÇALIŞMA ONAYI VEREN İŞÇİ, 30 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMEK KOŞULUYLA SÖZLEŞME İLE VERMİŞ OLDUĞU BU İZNİ İPTAL EDEBİLECEKTİR! Değerli DETAM GRUP İş Hukuku Platformu Takipçileri; Bilindiği “İş Kanununun Fazla Çalışma düzenlemelerine İlişkin olarak çıkartılmış olan “ Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde”  “ 25 Ağustos 2017 Tarih ve 30165 Sayılı Gazetede yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği […]

Daha Fazla Oku