Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasada yapılan düzenlemenin işverenlerimizi SGK mevzuatı yönünden ilgilendiren hükümleri ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır:

1) Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları” başlıklı 7 nci maddesine göre;

2018 / Mart ve önceki aylara ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a)Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

  1. b) Daha önce ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi,
  2. c) SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi,

asılları ile bu borçlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2) 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerden dolayı SGK tarafından resen tahakkuk ettirilen ve borçluya tebliğ edildiği hâlde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan (eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan) sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3) 18.05.2018 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

4) Yukarıda belirtilen borçların; asıllarının 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, faizlerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.

5) 5510 sayılı Kanunun 4 (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, bu borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını daha önce taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

7) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, daha önce tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanların 18.05.2018 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş (durdurulmuş) sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanun hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilecektir. Neticede, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmekte, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla kendisine faizsiz olarak iade edilecektir.

 

Eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

1) 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için 2018/Temmuz ayının sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilikten kaynaklanan borç tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

2) 18.05.2018 tarihinden önce tebliğ edilen ve bu tarih itibarıyla kesinleşmemiş bulunan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3) 31/3/2018 tarihinden önce yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından 18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak idari para cezasının %50’sinin, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla idari para cezasının kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

4) Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

5) Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecektir.

 

Diğer hükümler

1) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

  1. a) Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018 tarihine kadar) Kuruma başvuruda bulunmaları,

b)Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan (Ağustos ayından) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

2) Yukarıda belirtilen borçlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. (Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır)

3) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

– Altı eşit taksit için (1,045),

– Dokuz eşit taksit için (1,083),

– On iki eşit taksit için (1,105),

– On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. (Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir)

4) Bu Kanuna göre ödenecek borçlarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilebilecektir.

5) Daha önce emekli olduğu halde 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamına tabi olarak çalışması nedeniyle SGDP borcu bulunanların bu borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.

        Hadi EYCE

        SGK Uzm.

Yönetim Kurul Başkanımız Sn. İbrahim OĞUR tarafından hazırlanan makale 2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi için kabul edildi.

İLGİLİ kabul14092017-1
uzma

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimlerimiz Başladı

Detaylı Bilgi İçin :  444 6 596 | detam@detam.com.tr

Sizlerin bizlere daha rahat ulaşabilmesi , hakkımızda daha fazla bilgi edinebilmesi için Web Sayfamızın arayüzü değişmiştir.

ISG6331

Profesyonel yazılım kadrosu ile iş güvenliği bilgi birikimimizin ortaya koymuş olduğu ISG6331 İş Güvenliği Yazılım Portalı artık yasal süreç takibinde sizin en yakın yardımcınız….

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye’nin lider firması olan DETAM Grup bünyesi altında faaliyetlerini yürüten Seçim İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Karabük’de açmış olduğu Ortak Sağlık Güvenlik (OSGB) ile Karabük ve komşu illerinde (Bolu, Zonguldak, Çankırı, Kastamonu, Bartın) kaliteli hizmeti yaymaya devam ediyor.

Bilindiği gibi, Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunla işverenlere bazı koşullarla sigorta primi ve vergi teşvikleri sağlanmıştır. Prim teşviki ile ilgili düzenleme: 7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE […]

Daha Fazla Oku

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU; Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde Torba Yasayla yapılan düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun asgari ücret desteği ile ilgili kararı 20.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 1-a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük […]

Daha Fazla Oku

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca; “OSGB/İSGB’ler istekleri halinde bünyelerinde “Basit Hizmet Laboratuvarı” kurabilirler. 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde Basit Hizmet Laboratuvarında yapılan testler yapılabilir. (Ayrıca basit hizmet laboratuvarı izni (Basit […]

Daha Fazla Oku

OSGB bünyesinde Basit Hizmet Laboratuvarı kurulabilmesi için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki alınmış OSGB sınırları içerisinde oluşturulacak olan fiziki olarak kullanılmayan alanlarda yönetmelikte belirtilen belirli ölçülerin sağlanması gerekmektedir. Fiziki olarak oluşturulmuş olan laboratuvar alanı içerisinde kullanılacak olan tüm cihazların belgeleri (fatura, kalibrasyon,marka model) laboratuvarda görevli sağlık personellerin diploma vs birlikte OSGB yetki […]

Daha Fazla Oku

  ZAMAN AŞAMI SÜRESİ 10 YILDAN 5 YILI İNDİRİLMİŞTİR.   12.10.2017 Tarihinde kabul edilmiş olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirmiş olan yeniliklerden birisi de ZAMAN AŞAMI SÜRELERİ ile ilgilidir. Kanunun 15. Maddesi ile 4857 Sayılı Kanunun Ek 3. Madde Eklenmiş bu madde ile aşağıdaki hususlarda zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak düzenlenmiştir.   […]

Daha Fazla Oku

12.10.2017 Tarihinde TBMM Tarafından kabul edilmiş olan 7036 Sayılı “ İş Mahkemeleri Kanunu”  İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmiş olan İş Mahkemeleri Kanunu, Kuruluş, Yapılanma ve Çalışma Koşulları ile ilgili husususlar yanında, İş Mahkemelerine başvurucak İşçiler için bir dizi yenilikler getirmiştir. Bu yeniliğin başında, İş mahkemelerini gidilmeden […]

Daha Fazla Oku

  6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI     6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Açıklamalar 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri […]

Daha Fazla Oku

   ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ : I-  2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda; 2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan; Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar, 2016 yılında ilk kez dosya açılan işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların tamamının prim ödeme […]

Daha Fazla Oku