Asgari Ücret Desteği ve Tüm Prim Teşvikleri

 I- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ :

A-  2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda;

 1. 2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan;

Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

 1. 2016 yılında ilk kez dosya açılan işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların tamamının prim ödeme gün sayısının 33 rakamı ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

kadar işverenlere asgari ücret desteği verilmiştir.

Örneğin, Yukarıda belirtilen durumdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısı : 300 ise, işverene,    300 X 3.33 = 999 TL destek sağlanmıştır.

B-  2017 yılındaki uygulamaya gelince;

 EK- 71. madde ile, 2017 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas aylık kazanç tutarı 110 TL olarak ve desteğe esas günlük tutar ise 3.33 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 2017/Ocak ile Aralık ayları arasında;

2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2016 yılının aynı ayında günlük brüt kazancı 110 TL ve altında olan sigortalıların prim ödeme gün sayısını aşmamak üzere 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

– İlk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işverenlere ise, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

Asgari ücret desteği sağlanmıştır.

Örneğin, ilk defa 2017 yılında tescil edilmiş olan bir işyerinde 2017 yılının herhangi bir ayında çalıştırılan 10 sigortalıdan 3 ünün günlük ücreti 110 TL nin altında, bunların prim ödeme gün sayılarının toplamı 90, diğerlerininki bu ücretin üstünde ise;  İşverene sağlanacak asgari ücret desteği:

90 gün X 3.33 = 299.70 TL   olacaktır.

Diğer taraftan;

1- Bu uygulamada, Alt işverenlerin asıl işverenlerden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. 2-  SGDP’ye tabi olanlar kapsama girmemektedir.

II- ERTELEME İLE İLGİLİ UYGULAMA:

Özel sektör işverenlerinden 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat aylarında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret desteğine esas olan prim ödeme gün sayısının 60 TL ile çarpılması sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak sigorta primi, dokuz ay süreyle ertelenmiştir.

Bu çerçevede, ertelemeden yararlanabilmek için;

1-   Ertelenecek prim tutarı; Asgari ücret desteği hesabına esas gün sayısı X 60 X 34,5 / 100 formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Dolayısıyla ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinin ardından,  sigorta prim teşvikleri ile bir önceki ayda hak kazanılmış asgari ücret desteği düşüldükten sonra işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminden yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan tutar düşüldükten sonraki kısmın yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Yukarıda belirtilen formül vasıtasıyla hesaplanan (erteleme kapsamındaki) tutarın ise erteleme kapsamında dokuz aylık süre zarfında ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

2-  Yapılan düzenleme uyarınca, erteleme kapsamına giren 2016/Aralık ayına ait olup 2017/Ocak ayında ödenmesi gereken prim tutarı 2017/Ekim ayında, 2017/Ocak primi Kasım ayında ve 2017/Şubat ayı primi de Aralık ayında ödenmek üzere ertelenmiştir. Dolayısıyla ertelenen prim tutarlarının ödenmesinden vazgeçilmemiş, sadece ödeme vadeleri ötelenmiştir.

3- İşsizlik sigortası primleri erteleme kapsamına girmediğinden bu primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Ertelenecek sigorta prim hesabında, aşağıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere asgari ücret desteği ve uygulanan tüm sigorta prim teşviklerinden sonra kalan tutar üzerinden yararlanılacaktır.

Örnek-1

2016/Aralık ayında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlandığı gün sayısı 180 gün olan bir işletmenin, 2016/Aralık ayına ilişkin olup ertelenecek olan prim tutarı;

180 X 60 = 10.800

10.800 X 34.5 / 100 = 3.726 TL olacaktır.

Söz konusu işletmenin 2016/Kasım ayında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 2016/Aralık ayı prim borcundan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin 650 TL olduğu,  2016/Aralık ayında çalışan sigortalılardan;

-Üçünün 06111 sayılı kanun numarasıyla,

-Yedisinin 05510 sayılı kanun numarasıyla bildirildiği ve bu bildirimler sonrası

Beş puanlık prim indirimi;  1.225 TL

06111 teşvik tutarının; 1.200 TL indirim uygulandıktan sonra

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin 5.200 TL,

İşsizlik sigortası priminin ise 750 TL , olduğu düşünüldüğünde;

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi; 5.200,00 TL

Asgari ücret desteği tutarı;                             (–)       650,00 TL

Ertelenecek sigorta prim tutarı                        (–)    3.726,00 TL

Ödenmesi gereken sigorta prim tutarı           (=)        824,00 TL sigorta primi ile 750 TL işsizlik sigortası priminin (toplam 824 + 750 = 1.574 TL’nin)   en geç 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda 3.726 TL tutarındaki sigorta primi erteleme kapsamında 31/10/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

III- İLAVE İSTİHDAMA SGK VE GELİR VERGİSİ DESTEĞİ :

4447 sayılı Kanuna söz konusu KHK ‘nin 3. maddesi ile eklenen Geçici 17. madde uyarınca;09 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işverenlere hem yeni prim teşviki ve hem de Gelir Vergisi desteği sağlanmıştır.

 • Prim Teşvikinden yararlanabilmek için:
 1. a)  Çalışanın, 12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalı olması.
 2. b) Çalışanın aynı zamanda İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından, 02.2017 tarihinden itibarenişe alınmış olması,
 3. c) İşe alındıkları tarihten önceki üç ay için verilmiş olan aylık prim ve hizmet/ muhtasar belgelerinde kayıtlı sigortalıların dışında olmaları,
 4. d)2016 yılı Aralık ayınailişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları, 2017-Aralık ayında işçi çalıştırılmamış ise bu kez 2016 yılının diğer aylarındaki işçi sayılarının ortalamasına ilave olmalıdır.
 5. e) 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının tespiti ile destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde SGDP’ye tabi çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların da hesaplamaya dahil edilmesi,
 6. f) Aralık ayı sigortalı sayısının tespitinde, alt işverenlerin sigortalılarının sayısı, asıl işverenin sigortalı sayısına eklenerek (toplamı üzerinden) işlem yapılması, yani alt işverenlerin ayrı bir işverenmiş gibi düşünülmemesi, ancak hangi alt işverence, kaç sigortalıdan dolayı yararlanılacağı hususunun asıl işveren tarafından belirlenmesi,
 7. g) İşveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvuruların, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılması,

Gerekmektedir.

Diğer taraftan, işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için aylık prim ve hizmet/muhtasar belgelerini yasal süresi içinde vermeleri, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeleri ve kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırmamaları gerekmektedir (İşverenlerin prim veya varsa idari para cezası borçlarını taksitlendirmesi veya yapılandırmış olmaları halinde taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu teşvikten yararlanmaları mümkün olabilecektir.)

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvikten yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

 • Teşvik Süresi:

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 • Teşvik Tutarı:

Kapsama giren (ilave olarak işe alınan)  sigortalının ilgili aydaki aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri işveren ve sigortalı hisseleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak  ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

 • Bu destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde

diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

5-  İhale konusu işlerde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla bu işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında daha önceki mevzuata göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

Öte yandan konu ile ilgili olarak SGK Başkanlığınca uygulamaya ilişkin 2017-10 sayılı genelge ile gerekli açıklama yapılmıştır.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ;

4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 18. maddede düzenlenen gelir vergisi desteğinden yararlanılabilmesi için yukarıda “1- Prim Teşvikten yararlanabilmek için” başlıkta belirtilen koşulların aranılmasının yanı sıra, ilave olarak işe alınan;

1-Çalışanın ücretinin, 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının ( 1777,50 TL) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

2- Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır.

3- Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

4- Kamuya ait işyerleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda, ihaleli işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar destek  kapsamına girmemektedir.

 • % 5  PRİM TEŞVİKİ :

4-a kapsamında çalıştırılanlar için % 5 teşviki ;

(SGK Genelge No: 2009/139,  2011/45)

Prime esas kazanç matrahının uygulandığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11 ‘ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu teşvik, % 11 olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece ödenmesini öngörmektedir. Bunun için,

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri (A P H B) yasal süresi içinde verilmelidir.
 • Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır. (Yargı sürecindeki prim ve idari para cezaları kesinleşmiş borç olarak değerlendirilmemektedir)
 • 5 puanlık prim indiriminden yararlanıldıktan sonra geriye yönelik olarak mahkeme ilamı, müfettiş raporu vs. gibi nedenlerle sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı prim ve idari para cezası borcu tahakkuk etmesi durumunda geçmişte yararlanılan 5 puanlık indirim geri alınmaz.
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. (5510 sayılı Kanuna 6824 sayılı Kanunla eklenen “Ek Madde 14” uyarınca, İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırdıklarının ya da SGK’ya bildirdikleri kimseleri fiilen çalıştırmadıklarının saptanması halinde, bu işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit içinse bir yıl süreyle prim teşviki ve desteklerden yararlanamayacaklar)
 • Uygulama işyeri bazında yapılmaktadır.
 • İhale konusu işler kapsama girmemektedir.

Ancak, Ziraat Bankası ve Halk Bankasınca ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler 4734   sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmaması nedeniyle bu teşvikin uygulanmasına engel değildir.

 • Aylık prim ve hizmet belgesi (A P H B) gönderilirken 05510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.
 • Seçilebilecek APHB türleri :   1-4-5-6-13-24-29-30-31-32
 • SGDP’ye tabi olan, yabancı ülkede çalışan ve harp malulü olduğu halde işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. Ancak bu kimseler sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınır.
 • Alt işverenlerin borcu varsa, hem işveren, hem de borcu olan alt işveren teşvikten yararlanamaz. Buna karşılık, işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren teşvikten yararlanabilir. (SGK’nın sistemi, bu konuda gereken sorgulamayı yapmaktadır.)

– 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında (Engelli sigortalılar),

– 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde (Ekonomi Bakanlığınca verilen),

– 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde (Kültür yatırımları),

– 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (AR-GE teşviki) ve

– 6111 sayılı Kanunda (İlave istihdam)

öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5 puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

 • Bu teşvikten yararlanan işverenler 4447/50 nci madde ile sağlanan (işsizlik ödeneği alanların işe alınmasıyla ilgili)  teşvikten yararlanamaz.
 • Bu teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalı sayısının önemi ve ilave sigortalı çalıştırılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teşvik uygulamasında süre şartı yoktur.
 • 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen alt sınır uygulamasına tabi değildir. Dolayısıyla alt sınırın üzerindeki brüt ücretin tamamı teşvik kapsamında girmektedir.
 • Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup suretiyle ödenmesi de mümkün olup, bu tür ödemelerde 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmektedir.

 

5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine de % 5 teşviki sağlanmıştır. Bunun için;

 • Uygulama, 20/8/2016 tarihli, 6745 sayılı Yasa ile getirilmiş olup, 2016/Ekim ayı itibariyle başlamıştır.
 • İsteğe bağlı sigortalılar hariç, bu Kanunun 4 -1 (b) maddesi kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılarının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.
 • Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. (Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu hükümlerden yararlandırılacaktır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz)
 • Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.

Yurt dışına götürülen işçiler ile ilgili % 5   prim teşviki ;

Özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 5 / (g) maddesi kapsamında sosyal

güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

– Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden,

dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

(Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

 • Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

 • Uygulama, 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe girmiştir.
 • Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.
 • İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

(Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

 • Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanması mümkün bulunmaktadır.

V-  İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR İLE İLGİLİ PRİM TEŞVİKİ

 (SGK genelge No:4/12/2009 tarihli, 2009-149 sayılı)

4447 sayılı kanunun 50. maddesi ile sağlanan (İşsizlik ödeneği alan sigortalıların)  istihdamına ilişkin teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Sigortalının 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

gerekmektedir.

 • Bu teşvik, sadece  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden primleri kapsamaktadır.
 • Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, ve GSS priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilememektedir.
 • APHB türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır.
 • Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz.
 • İhale konusu işler teşvik kapsamına girmemektedir.
 • İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.

 

 • 6111  SAYILI TORBA YASASI İLE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKİ

                (4447 sayılı yasanın geçici 10 uncu maddesi

(SGK Genelgesi: 2011-45)

 • Bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının;
 1. a) 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. b) 18 yaşından büyük olması,
 3. c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) İşyerinde fiilen çalışması gerekmektedir.

 • İşyeri Özel sektör işvereni olmalıdır.
  • Sigortalının, geriye doğru altı ayın ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
  • Prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır.
  • Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmelidir.
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
  • Kanunun 4 / b bendi kapsamındaki sigortalılık bu teşvikten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.
  • Çırak ve öğrenciler, stajyerler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılanlar, T. İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olanlar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kuruma bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmamaktadır.
 • Fiilen çalışılmayan (örneğin istirahatlı) sürelerde teşvikten yararlanılamamaktadır.
 • İhale konusu işler uygulama kapsamına girmiyor.
 • Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekir.(Ortalama

sigortalı sayısının tespitinde, yarıma kadar kesirler atılacak, yarım ve üzeri ise tama iblağ edilecektir. )

 • SGDP’ye tabi olarak çalışanlar ile 0 gün ve 0 kazançlı olan sigortalılar da işçi sayısının

tespitinde sigortalı sayısına dahil edilecektir.

 • İşyerinin SGK’ya borcunun bulunmaması gerekir.
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri 06111 kanun numarası seçilerek gönderilmelidir.
 • Borçları taksitlendirilmiş olan işverenler bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
 • Borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya yasal süresi içinde gönderilmelidir.
 • SPEK üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı teşvikten yararlanılması mümkündür.
 • Tahakkuk eden sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmelidir.
 1. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden;

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

a.1) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancakTürkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,

a.2) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 54 ay süreyle,

a.3) Mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 36 ay süreyle,

a.4) Mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 42 ay süreyle,

a.5) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı 24 ay süreyle,

a.6) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 30 ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

 b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden;

Bu teşvikten, 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

b.1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 24 ay süreyle,

b.2) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 36 ay süreyle,

b.3) Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

 c) 5510 sayılı Kanunun 4 (a) maddesi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden;

c.1) Bu teşvikten, 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

c.2) Erkek sigortalının işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır.

c.3) 1/3/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalılar mesleki yeterlik belgesini veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında almış/bitirmiş olsalar dahi, bahse konu sigortalılardan dolayı, söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

c.4) Söz konusu sigortalıların bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda bizzat çalıştırılmaları gerekmektedir.

 • Bu teşvikten, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması

nedeniyle yararlanmakta olan sigortalının, 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

 • Bu teşvik uygulamasından mesleki yeterlilik belgesine bağlı bir yararlanma olması için

mesleki yeterlilik belgesinin Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması gerekmektedir.

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya

yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olan sigortalıları meslekleri ile ilgili alanlarda değil de başka bir meslek alanında çalıştırmak üzere işe alan işverenler, bu sigortalıları sonradan meslekleri ile ilgili alanda çalıştırmaya başlamaları halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden;

1) İşe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden, yaş şartının sağlanmış olması nedeniyle sigorta prim desteğinden yararlanılabilecek olan 24 aylık (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 aylık) süreye ilave olarak,

– Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise 24 ay süreyle,

– Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise 12 ay süreyle,

2) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden,

– Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise sadece 24 ay (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay) süreyle,

yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanma süresi, her halükarda, işe giriş tarihinden itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen süreleri aşamayacaktır.

 • Bahse konu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.

Ayrıca, teşvikten yararlanmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince bu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Buna karşın, teşvikten yararlanılan sigortalıların, teşvik süreleri tamamlanmadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da T. İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri ve aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

 • Aynı sigortalıdan dolayı teşvikten yeniden yararlanılabilmesi için;

– Sigortalının işsiz kaldığı süre içinde mesleki yeterlilik belgesini alması veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmesi,

– 31/12/2020 tarihine kadar destekten yararlanılmış olan işyerinde veya başka bir işyerinde yeniden işe alınması,

– İkinci defa işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

– İkinci defa işe girdiği tarihteki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen durum haricinde, kapsama giren bir sigortalının, destekten yararlanma süresi içinde aynı işverenin aynı veya farklı SGK ünitesinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde dahi, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, söz konusu teşvikten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 • 06111 kanun numarası, 2-7- 12-14-19-20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92

no.lu belge türlerine kapalı olacaktır.

 • Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, asıl işveren ile alt işverenlerce çalıştırılan

sigortalıların toplamının ortalaması dikkate alınacaktır.

 • Çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri İşyeri bazında bir yıl süreyle teşvikten

yararlanamayacaktır.

 • İşverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;

1) Altı aylık süre içinde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,

2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,

4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,

5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,

6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği,

hususları sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.

 • Devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri yeni işe başlayan işyeri olarak

kabul edilmeyecektir.

 • Bu teşvikten haksız yararlanan işverenler, 5 puanlık teşvikten de yararlanamayacaktır.
 • İlk kez tescil edilen işyerleri ortalama işçi sayısı sıfır olduğu için teşvikten yararlanacaktır.
 • Bir ayda işe giren ve işten çıkan sigortalılar, sayıya dahil edilecektir.
 • KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Bu teşvikten, aşağıdaki tabloda belirtilen illerde faaliyet gösteren işyerlerinde başlangıçta 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmekte iken, daha sonra  6663 sayılı Yasanın 28 inci maddesiyle yapılan düzenleme sonucunda 10 sigortalı çalıştırılmasındaki koşul kaldırıldığından, (nitekim 81 inci maddedeki hüküm, “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir) çalışan sayının önemi koşul olmaktan çıkarılmıştır.

Teşvikin uygulandığı iller ve teşvik süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (4 yıl) (II) SAYILI LİSTE (5 yıl) (III) SAYILI LİSTE   (6 yıl)
Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Amasya Aksaray Ardahan
Artvin Bayburt Batman
Bartın Çankırı Bingöl
Çorum Erzurum Bitlis
Düzce Giresun Diyarbakır
Elazığ Gümüşhane Hakkari
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak

 

 

Bu teşvikte;

 • SGDP’ye tabi çalışanlar sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak, buna karşın çırak ve öğrenciler ile zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler toplam sigortalı sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır.
 • Yasa hükmü 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, aylık prim ve hizmet belgeleri, geçmişe yönelik tüm şartları taşımak kaydıyla, kağıt ortamında verilecektir. Bunun için, daha önce yasal süresi içinde kanun numarası seçilmeksizin ya da 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle 2013/Ocak-Mayıs aylarına ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, 46486/56486/66486 kanun numaralı asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenecektir. (Verilme süresi öngörülmediğinden, bu belgeler her zaman verilebilecektir)
 • Sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri,teşvikten yararlanmak amacıyla, 46486 / 56486 / 66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no’ lu belge türleri ile birlikte seçebilecektir.

Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlardan, Yurtdışında çalışan sigortalılardan, çırak, öğrenci ve zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden, yalnızca işsizlik sigortası primlerine tabi olanlardan, Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan dolayı, söz konusu prim indiriminden yararlanılamayacaktır. (2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91 ve 92 no’lu belge türleri ile 46486 / 56486 / 66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin seçilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir)          

 • (I) sayılı listede olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 4 yıl (46486 kanun numaralı belge) süreyle,

(II) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 5 yıl (56486 kanun numaralı belge) süreyle,

(III) sayılı liste kapsamında olan il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri 6 yıl (66486 kanun numaralı belge) süreyle,

sigorta primi teşvikinden yararlanabileceklerdir.

 • Sigorta primi teşvikinden, öncelikle malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigorta primlerinde (5) puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen altı (6) puana isabet eden SPEK alt sınırına kadar olan kazançlarüzerinden hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak olan toplam işveren hissesi ise %11 olacaktır.

Örneğin, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 olan bir işverence çalıştırılan sigortalıların 2013/Haziran ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının (300), prime esas kazanç tutarının ise 15.000,00 TL olduğu varsayıldığında, SPEK tutarı üzerinden 5 puanlık indirim karşılığı (Hazinece karşılanacak olan tutar) = 15.000,00*5/100  = 750,00 TL

Asgari ücret üzerinden 6 puanlık indirim karşılığı (yine Hazinece karşılanacaktır) = 300*32,62*6/100 =  587,16 TL olmak üzere toplam=750,00+587,16= 1.337,16 TL Hazinece karşılanacak olan tutardır.

  İşverence ödenmesi gereken tutar ise;

15.000,00*33,5/100 =5.025,00 TL,

5.025,00 TL- 1.337,16 TL= 3.687,84 TL olacaktır.

 • Teşvikten yararlanacak işverenin Türkiye genelindeborcu olmamalıdır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması gerekmektedir.

Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerini 46486/56486/66486 kanun numarası seçerek SGK’ya gönderen işverenlerimizin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir.  (Bunun için işyeri merkez adresinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne başvuruda bulunularak e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.)

Öte yandan, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeden önce, işverenlerimizce SGK’nın internet adresi www.sgk.gov.tr/e-SGK/e-Borcu Yoktur/T.C. Hazine Müsteşarlığı’na Verilmek Üzere Düzenlenen E-Borcu Yoktur Belgesi linki üzerinden kapsama giren borcun bulunup bulunmadığının sorgulanması, borcun bulunması halinde, 46486/56486/66486 kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerimizce seçilmemesi gerekmektedir.

 • İşverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmeleri için 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge sistemi üzerinden gönderebilmelerine yönelik kodlama yapılması amacıyla SGK’ya başvuru şartı bulunmamaktadır.
 • Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primi teşvikinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.
 • Sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen destekten bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiştir.

Diğer yandan, sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, kapsama giren il ve ilçelerdeki işyerlerinden bildirildiğinin tespiti halinde, bu işverenler sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacaklardır.  Ayrıca bu durumda, yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarı ilgili işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 • Ekonomi Bakanlığınca verilen yatırım belgelerine istinaden prim teşvikinden yararlanan işverenler  bu teşvikten yararlanamayacaktır.
 • 06486 /46486 / 56486/ 66486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primlerihakkında, işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulanmayacaktır.

 

 • AR-GE PRİM TEŞVİKİ

-Bu teşvik, 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere 5746 sayılı Kanunla bazı koşullarda sağlanmıştır.

-5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, prime tabi tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı (İşveren tarafından ödenmekte olan prim oranının %50 si) Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

-İşverenin işsizlik sigortası hariç, sigorta prim yükünün %34,5 ila % 37,5 arasında olduğu dikkate alındığında, işverenin toplam sigorta prim yükünde önemli azalma sağlanmaktadır.

-Sigorta prim desteğinden kapsamına giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. (5746 sayılı Kanunun 3/3. maddesinde değinilen destek unsurlarının her bir sigortalı için 5 yıl süreyle ilgili Bakanlıkça karşılanacağı ibaresi 6552 sayılı kanunun 144. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır)

Ar-Ge Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren İşletmeler

 • Teknoloji Merkezi İşletmeleri,
 • Ar-Ge Merkezleri,
 • Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler,
 • Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,
 • Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,
 • Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler,

Sigorta prim desteği kapsamında bulunmaktadır.

6676 sayılı Kanunla;

Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,”

İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,

AR-GE Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen projeyi,

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,

İfade edeceği belirtilerek tanımlamalara yeniden ve ilave açıklık getirilmiştir.

Kapsama Girmeyen Sigortalılar:

5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden;

 • Ar-Ge personel sayısının % 10 unu aşan destek personelinden,
 • Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personelden,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personelden,
 • Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personelden,
 • Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan,
 • 3308 sayılı Kanunda sayılan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden,

dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları:

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi halinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

 • ÖRNEK
 • Prime esas kazanç tutarı (tamamı ücret niteliğinde) : 1.021,50TL
 • Ödenmesi gereken;
 • Sigorta primi sigortalı hissesi (%14)             : 143,01 TL
 • Sigorta primi işveren hissesi (%20,5) : 209,41 TL
 • Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı : 352,42 TL
 • Maliye tarafından karşılanacak tutar (İşv.his.%50) : 104,71 TL
 • Teşvik uygulaması sonrasında işveren tarafından
 • ödemesi gereken tutar (342,20 TL– 99,60TL) : 237,49 TL

olacaktır.

Kapsamda bulunan işyerinin devrinde durum;

Tamamlanmamış bir AR-GE ve yenilik projesinde personel çalıştırılan işletmenin el değiştirmesi durumunda, işletmeyi devralan işverenin destekten yararlanmaya hak kazandığına ilişkin alacakları belgeyle işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Tamamlanmış AR-GE projesinin el değiştirmesi halinde ise devralan işveren bu teşvikten yararlanamayacaktır.

Teşvik kapsamındaki sigortalıların belirlenmesi; 5746 sayılı Kanun kapsamında bulunan işletmelerde doğrudan görevli ve fiilen çalışan AR-GE personelinin tamamı ile toplam AR-GE personelinin %10’unu aşmayan destek personeli 5746 kanun türü seçilmek suretiyle SGK’ya bildirilecek, bunların dışında kalan diğer personel ise 05510 kodu ile Kuruma bildirilebilecektir.

Örneğin, Teknogirişim sermaye desteği alarak faaliyette bulunan bir firma Ar-Ge faaliyetleri kapsamında doğrudan 100, destek kapsamında da 50 personel çalıştırıyorsa, AR-GE personelinin tamamı olan 100 kişinin yanı sıra bu personelin %10’unu aşmayan 10 destek personeli 5746 kanun türü seçilerek bildirimi yapılacak, bu şekilde belirlenen sigortalıların dışında kalan diğer personel ise 05510 kanun numarasıyla Kuruma bildirilecektir. (SGK’ya bildirilecek personel sayısının hesabında küsuratlar tama iblağ edilecektir)

 • ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK PRİM TEŞVİKİ:

 • Uygulama, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca belli koşullarda zorunludur.
 • Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri,
 • Korumalı işyerleri,
 • Kontenjan fazlası özürlü sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde özürlü sigortalı çalıştıran işyerleri,

Kapsama girmektedir.

 • 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde ve korumalı işyerlerinde çalıştırılan her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı (%100’ü),
 • Kontenjan fazlası özürlü sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde özürlü sigortalı çalıştıran işyerlerinde çalıştırılan her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin yarısı (%50’si),

Hazinece karşılanmaktadır.

Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilmek için;

 • Özürlü olarak çalıştırılacak kimselere ilişkin bilgileri içeren belgenin İŞKUR’a onaylatılıp Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine teslim edilmesi,
 • Çalıştırılan sigortalılarla ilgili aylık prim hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesine ait tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarının süresi içinde Kuruma ödenmesi,

gerekmektedir.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

 • Uygulamada Türkiye 6 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerdeki yatırım teşvik belgesine sahip olan işyerleri, belirli sürelerle, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanarak teşvik edilmektedir. (Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sadece 6 ıncı Bölgede Kurulu İşyerlerinde ve 10 yıl süreyle uygulanacaktır.)
 • Gerçek kişiler, Adi ortaklıklar,  Sermaye şirketleri,  Kooperatifler,  İş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Dernekler ve vakıflar ile  Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri kapsama girmektedir.

Destekten Yararlanılabilecek Süreler:

 • Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda,
 • Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl olarak uygulanmaktadır. Yatırıma başlama tarihi, belge tarihi olmayıp Ekonomi Bakanlığı tarafından ayrıca tespit edilmektedir.
 • Yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

Destekten Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih ;

 • Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından,
 • Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından,

başlanılarak yararlanılabilecektir.

 • İşletmelerin, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerini 1/1/2012 tarihinden sonra almış olmaları, teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış olması durumunda;
 1. a) Komple yeni yatırımlar teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
 2. b) Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalılara ilave olarak işe alınan, sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, komple yeni yatırımlarda bahse konu destekten, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı; diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevzi, ürün çeşitlendirmesi yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Ekonomi Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Teşvikten Yararlanabilmek İçin;

 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi,

gerekmektedir.

           

                         Hadi EYCE

             Detam Şirketler Grubu

          İş Hukuku ve SGK Uzmanı