7103 Sayılı Kanun İle Sağlanan Teşvikler

Bilindiği gibi, Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanunla işverenlere bazı koşullarla sigorta primi ve vergi teşvikleri sağlanmıştır.

Prim teşviki ile ilgili düzenleme:

7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 19” madde hükmüne istinaden;

1-Özel sektör işyerinde işe alınan işçilerin,

  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmaları,
  • İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları,
  • işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, Kanunun 4 (b) maddesi kapsamında sigortalı olmamaları,
  • işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
  • İşverenlerince kayıt dışı çalıştırılmamaları,

kaydıyla, işverenler bu işçilerden dolayı prim teşvikinden yararlanabilecektir.

2- İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim teşvikinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise, sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır. (destek tutarı Fondan karşılanacaktır)

3- Prim desteği, 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.

Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

4-İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için, Kuruma borçlarının bulunmaması ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekmektedir.

(Taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçlar borç kapsamında değerlendirilmemektedir)

5- İşsizlik sigortası Fonunca işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.

6- Bu teşvik hükümleri; ihale konusu her türlü alım ve yapım işlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır. Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar içinse teşvik hükümleri uygulanabilecektir.

7- 2017 yılındaki ortalama sigortalı sayısının tespitine gelince;

7.1) Bir işyerinden 2017 yılının toplam 12 ayında Kuruma bildirilmiş olan sigortalı sayısı 84 ise, 84:12 ay = 7 (ortalama işçi sayısı) olacağından, 8 ve üzerinde işe alınacak işçilerin teşvik kapsamına girmiş oldukları kabul edilecektir.

(Kurumun 2018/22 sayılı genelgesinde ortalama işçi sayıları ile ilgili örnekler verilmiş bulunmaktadır)

7.2) Ortalama sigortalı sayısı tespit edilirken, asıl işveren ile alt işverenin işçilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir işverenin 7 işçi, alt işvereninin de 3 işçi çalıştırması halinde, her biri için ayrı hesaplama yapılacağından, toplam işçi sayısı 10 kabul edilmeyecektir.

7.3) Adlarına 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında dosya açılan işyerleri ve daha önce dosya açıldığı halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işyerleri, yukarıda belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu destekten yararlandırılacaktır.

8- Fondan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

9- İşyerinin başka adrese nakli halinde de, prim teşvikinden yararlanılmaya devam edilebilecektir. Öte yandan 2017 yılında işyerinden ayrılan bir işçinin aynı yılda yine aynı işyerine girmiş olması durumunda bu işçi bir kişi olarak dikkate alınacaktır.

10- Kuruma, çırak, öğrenci, stajyer olarak bildirilmiş olan kimselerin bildirildikleri süreler 10 günden fazla olsa bile bu maddenin uygulamasında Kuruma bildirilmemiş olarak kabul edilecektir.

11- Bir işverenin diğer teşviklerden yararlanan bir işçisinin aynı işyerinde aynı dönemde bu teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Başvuru nasıl yapılacak?

İşverenlerimiz, başvurularını e-SGK kanalıyla yapacaktır. “e-SGK/İşveren/İşveren sistemi/Teşvikten faydalanılacak sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27103/4447 sayılı Kanun Geçici 19. Mad. (diğer sektör) menüsü vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Böylece, işe alınanların kapsama girip girmedikleri kontrol edilebilecek ve kapsama girenlerin sisteme tanımlanmasının yapılması sağlanacaktır.

12- İşverenlerimizin geçmişe dönük, yani 2018/Ocak ile Mayıs ayları için bu teşvikten yararlanmayı tercih etmeleri halinde, ek-iptal belgesi vererek geçmişe yönelik olarak teşviklerden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

13- Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Gelir ve Damga vergilerine ilişkin Teşvik hükümleri:

Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin,

1) İlgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

2) Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

3)Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. 

Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacaktır.

Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanacaktır.

3) Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç olmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri.

Bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu maddede yer alan vergi teşviklerinden yararlandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

                      Hadi EYCE                     

     Detam Şirketler Grubu  SGK Uzm.