2019 YILI PRİM DESTEĞİ BİLGİLENDİRMESİ

BİLGİLENDİRME NOTU  23.02.2019

 1-Bilindiği ve daha önceki bilgilendirme notunda belirtildiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine göre,

Özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınanların;

-İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı olmamaları,

-İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

Kaydıyla,

şyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;

şyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise sigortalının asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin prim borçlarından mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanmaktadır.

2– Bu destek, kapsama giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. (Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır)

3- Bu destekten yararlanılabilmesi için işverenin Kuruma borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Taksitlendirilen veya yapılandırılan borçlar, borç kapsamında değerlendirilmemektedir)

4- Destek kapsamına, ihaleli işyerlerinde çalıştırılanlar ile SGDP’ye tabi olanlar girmemektedir.

Bu kez, 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 8 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine bir fıkra eklenerek yeni bir destek daha sağlanmaktadır. Bu desteğin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır:

1- 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde, işverenler, 2018/ Ocak ila Aralık ayları için verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi ile uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm) en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanları çalıştırmaları halinde, yukarıda belirtilen destek ile birlikte yeni bir destek olanağı daha getirilmektedir.

2- Destekten yararlanabilmek için iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işçilerin işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede çalıştırılmaları gerekmektedir. (Bu uygulamadan yararlanabilmek için kapsama giren işçilerin 9 ay bildirimlerinin eksiksiz yapıldığının takibi gerekmektedir)

3- İşçilerin işe alındıkları ay dahil olmak üzere, üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak, dolayısıyla işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecektir. (Ancak bu tutar işverene nakden ödenmeyecektir) 

ÖRNEK; Bir işyerinden Kuruma,

 2018/Ocak-Ağustos dönemindeki ayların her birinde 8 sigortalı,

2018/Eylül ayında 7 sigortalı ve

2018/Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da 12 sigortalı bildirilmiş ise,

En az bildirilen aydaki sigortalı sayısı Eylül ayı olduğu için 2019/Şubat, Mart ve Nisan aylarında 7 sigortalının üzerinde işe alınacak ilave bir sigortalının prim ödeme gün sayısı da 30 ise;

30 gün X 67,36 TL =  2.020,80 TL tutarındaki destek işverenin ödeyeceği prim borcuna mahsup edilecektir.

 4- Genel Müdürlükten alınan bilgiden; 19 uncu maddede, “işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olunmaması koşulunun yer alması nedeniyle aynı işverenin bir işyerinden çıkış gösterilerek başka bir işyerine girişi yapılan işçilerinin üç aylık destekten yararlanmalarının engelleneceği öğrenilmiştir.

 5- Kurumca konu ile ilgili olarak genelge yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

      Hadi EYCE                       

Detam Grup İş Huk ve SGK Uzm.