2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanının  Hukuki Gerekçesi :

1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatı ile ilgili bir tavan öngörülmüştür. Anılan maddede “…Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.” hükmü ile bu tavanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami        emeklilik ikramiyesinin  miktarı ile         sınırlandırılmıştır.

Tavanın aşılması halinde ise 1475 sayılı iş kanununun 98/D maddesinde uygulanacak yaptırımlar belirtilmişti. Anılan maddede “ 14. madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve yirmi bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarında ayrıca Hazine lehine resen tahsiline karar verilir.” hükümleri yer almaktaydı. Ancak 4857 sayılı iş kanununda tavanın aşılması halinde uygulanacak yaptırımlarla ilgili her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.          


2019 Yılında Uygulanacak olan  Kıdem Tazminatı Tavanı :

 

01.01.2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek olan kıdem tazminatı tavanı T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 Tarih ve 27998389-010.06.02/87 sayılı  “2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile yayınlanmıştır. Buna göre 01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı her yıl için 6.017.00 TL dir.

            

            Bilgilerinize sunulur . 09.01.2019

 

Süleyman İLHAN

Detam Şirketler Grubu Baş İş Müfettişi