2018 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde Torba Yasayla yapılan düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun asgari ücret desteği ile ilgili kararı 20.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

1- a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2018 yılı içinde ilk defa dosya açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

3.33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, Kuruma ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilebilecektir. Bu durumda aylık ücreti 3.600 TL veya daha az olan bir işçi bir ayda 30 gün çalışıyorsa, bu işçi ile ilgili destek tutarı 30 gün X 3.33 TL = 99,90 TL olacaktır. Söz konusu tutar, işverenler yerine İşsizlik sigortası fonunca karşılanacaktır.

2- Destek tutarı 2018/Ocak ile Eylül aylarını kapsayacaktır.

3- Bu uygulamada, Alt işverenlerin asıl işverenlerden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

4-  SGDP’ye tabi olanlar kapsama girmemektedir.

5- Doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması ve benzer nedenlerle bu uygulamadan yararlanmak amacıyla muvazaalı İşlem yapılması veya ücretlerin 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik bildirilmesi hallerinde bu teşvikler gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

6- Söz konusu aylarda prim belgeleri zamanında verilmeli ve prim borcu bulunmamalıdır (taksitlendirilenler borç sayılmamaktadır)

7- Yukarıda belirtilen (1-a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin prim belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

8- İhaleli işlerde çalıştırılanlardan dolayı yararlanılan destek tutarı işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

Bilgilerinize sunarız…

Hadi EYCE                              

Detam Şirketler Grubu İş Huk. ve SGK Uzm.